2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ


พันธกิจ (MISSION)
 • จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพ
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นสภาบันร่วมในการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
 • บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนองค์กรภายนอกจัดการปัญหาสุขภาพได้ด้วยตัวเอง
จุดเน้น/เข็มมุ่ง
 • พัฒนาระบบการรักษาและส่งต่อโรคซับซ้อนฉุกเฉินเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการสร้างระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและชุมชนจัดการสุขภาพตนเอง
 • การบริหารจัดการทรัพยากรเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์
 • แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการสุขภาพตติยภูมิ ทุติยภูมิและปฐมภูมิมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Service & PP Excellence)
 • แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการภายใน ที่สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพเป็นเลิศ (Internal Process)
 • แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม และมีความสุข (People Excellence)
 • แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Governance Excellence)

 

ค่านิยม (CORE VALUE)

 

 • Mastery เป็นนายตนเอง เป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบและจริยธรรม
 • Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์ นวัตรรม/สิ่งใหม่ ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
 • People ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชนโดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”
 • Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

สมรรถนะหลักขององค์กร (CORE COMPETENCY)

 • มีความสามารถให้บริการตติยภูมิระดับสูงในโรค 3 สาขา ได้แก่ การบาดเจ็บและภาวะฉุกเฉิน หัวใจ ทารกแรกเกิด และให้บริการตติยภูมิ ในมะเร็ง ผ่าตัดส่องกล้อง หลอดเลือดสมองตีบ ติดเชื้อ/Sepsis
 • มีความสามารถจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวที่เชื่อมโยงบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิอย่างเป็นรูปธรรม
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 • พัฒนาบริการสุขภาพตติยภูมิ ทุติยภูมิและปฐมภูมิมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Service & PP Excellence)
 • พัฒนากระบวนการภายใน ที่สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพเป็นเลิศ (Internal Process)
 • พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม และมีความสุข (People Excellence)
 • บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Governance Excellence)