MOIT 1 คำสั่ง / กรอบแนวทาง >>> 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำส่ง และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT 1 คำสั่ง / กรอบแนวทาง 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำส่ง และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

เอกสาร : Download

MOIT1_1-1_2