ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

23122021