ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

25012022-A