ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อน้ำยาสำเร็จรูป ตรวจหาเชื้อไวรัสโดยวิธีเพิ่มปริมาณ สารพันธุกรรม (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 40,000 tests<

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดซื้อน้ำยาสำเร็จรูป ตรวจหาเชื้อไวรัสโดยวิธีเพิ่มปริมาณ สารพันธุกรรม (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 40,000 tests< ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

25012022-B