(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบป้องกันแสงไวโอเลตเคลือบสารสีเหลือง จำนวน 1,200 ชิ้น

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบป้องกันแสงไวโอเลตเคลือบสารสีเหลือง จำนวน 1,200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

31012022-A