(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบ Hydrophilic Acrylic จำนวน 600 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

31012022-B