MOIT 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน (ธรรมะบรรยาย โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ)

MOIT 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ธรรมะบรรยาย โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ

เอกสาร : Download

17-08022022