ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน

เอกสาร : Download

24022022-B