ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 32 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

10032022-A