ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบศูนย์รวมไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 4 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบศูนย์รวมไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

10032022-B