MOIT9. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำวินัย >>> 9.5 ภาพกิจกรรมการจัดอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ

MOIT9. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำวินัย 9.5 ภาพกิจกรรมการจัดอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ

เอกสาร : Download

MOIT9-5