ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน Long stem

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน Long stem ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

30032022-L