MOIT13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน >>> 13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

MOIT13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

เอกสาร : Download

MOIT13-1