MOIT13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน >>> 13.2 มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

MOIT13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 13.2 มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เอกสาร : Download

MOIT13-2-1

เอกสาร : Download

MOIT13-2-2

เอกสาร : Download

MOIT13-2-3

เอกสาร : Download

MOIT13-2-4

เอกสาร : Download

MOIT13-2-5

เอกสาร : Download

MOIT13-2-6