MOIT13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน >>> 13.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 13.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เอกสาร : Download

MOITA13-4