MOIT14. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ >>> 14.4 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

MOIT14. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 14.4 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เอกสาร : Download

MOIT14-4.