MOIT4. หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ >>> มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT4. หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสาร : Download

moit4_1_3