MOIT4. หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>> มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

MOIT4. หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

เอกสาร : Download

moit4_1_4