ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตงานผลิตภัณฑ์ไม้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตงานผลิตภัณฑ์ไม้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(ช)

เอกสาร : Download

31032565-1-2