ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

04042022