(ร่าง) ประกาศประกวดราคา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 (ครั้งที่ 2)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

11042022-C