(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

21042022