ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Octreotide 100mcg/1ml solution for injection, 1ml ampoule (GPU 484890) และ Octreotide 100mcg/1ml solution for injection< 1ml vial (GPU 804383)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Octreotide 100mcg/1ml solution for injection, 1ml ampoule (GPU 484890) และ Octreotide 100mcg/1ml solution for injection< 1ml vial (GPU 804383) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

27042022-B