ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Mosapride 5mg film-coated table, 1 tablet (GPU 334417)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Mosapride 5mg film-coated table, 1 tablet (GPU 334417) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

27042022-C