(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% 340 กรัม จำนวน 1740 กระป๋อง

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% 340 กรัม จำนวน 1740 กระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20220429_1_1_n