ประกาศประกวดราคา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา Hemoperfusion Disposable Catridge HA330 จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

06052022-D