(ร่าง) ประกาศประกวดราคา วัสดุการแพทย์ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน long stem

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา วัสดุการแพทย์ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน long stem ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

09052022-B