ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับเครื่องจี้ห้ามเลือด จำนวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับเครื่องจี้ห้ามเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20220510_n_1_2