MOIT20. หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>> 20.1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงาน รายงานการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

MOIT20. หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20.1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงาน รายงานการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

เอกสาร : Download

MOIT20-1-1