MOIT20. หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>> 20.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS

MOIT20. หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS

เอกสาร : Download

MOIT20-2-1

เอกสาร : Download

MOIT20-2-2