ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

20220511_n_3_2