MOIT21. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา >>> 21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้

MOIT21. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้

เอกสาร : Download

MOIT21-2-1