ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง 3 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

31052022-A