MOIT22. หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน >>> 22.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

MOIT22. หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 22.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

เอกสาร : Download

MOIT22-1-1