ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องวัดพังผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

23062022-E