(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน 1 ชุด

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

29062022-B