(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องวัดพับงผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องวัดพับงผืดที่ตับ (Fibroscan) จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

29062022-D