ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Denosumab 60 mg/1 ml solution for injection} 1 ml prefilled syringe เลข GPU : 739669

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Denosumab 60 mg/1 ml solution for injection} 1 ml prefilled syringe เลข GPU : 739669
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

05072022-A