(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ข้าวสารสำหรับผู้ป่วยใน รพ.เจ้าพระยายมราช วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร จำนวน 1 รายการ

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ข้าวสารสำหรับผู้ป่วยใน รพ.เจ้าพระยายมราช วัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

05072022-B