ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ยา Meropenem 1 g powder for injection/infusion เลข GPU:944239 จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ยา Meropenem 1 g powder for injection/infusion เลข GPU:944239 จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

05072022-C