ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection, 1 ml ampoule GPU:484890 และ Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection, 1 ml vail GPU:804383 จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection, 1 ml ampoule GPU:484890 และ Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection, 1 ml vail GPU:804383 จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

05072022-D