(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน long Stem

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคา ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบก้าน long Stem
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

11072022-E