ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

26072022-B