MOIT 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน >>> กิจกรรม วันถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

MOIT 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน กิจกรรม วันถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

เอกสาร : Download

27072022