(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบริการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายงานบริการด่านหน้า

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบริการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายงานบริการด่านหน้า
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

10082022-J