MOIT 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน >>> กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณบ้านยะมะรัชโช บริเวณภายในและภายนอกโรงพยาบาล

MOIT 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณบ้านยะมะรัชโช บริเวณภายในและภายนอกโรงพยาบาล

เอกสาร : Download