(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อสมอง จำนวน 1 เครื่อง

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อสมอง จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

31082022-A