ประกาศประกวดราคา เวชภัณฑ์ยา Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection, 1 ml ampoule (GPU:484890) และ Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection, 1 ml vial (GPU:804383) จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคา เวชภัณฑ์ยา Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection, 1 ml ampoule (GPU:484890) และ Octreotide 100 mcg/1 ml solution for injection, 1 ml vial (GPU:804383) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

31082022-D