ประกาศประกวดราคา เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และกระดูกสันหลังชนิดเอ็กซเรย์ผ่านได้

ประกาศประกวดราคา เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และกระดูกสันหลังชนิดเอ็กซเรย์ผ่านได้
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร : Download

31082022-E